PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady segregowane

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, iż mieszkańcy składający „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny na terenie PSZOK-u zlokalizowanego na terenie  Składowiska Odpadów w Łosicach, przy ul. Ekologicznej 5.

Mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania do PSZOK-u następujące rodzaje odpadów:

  • papier,
  • metal,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło, opakowania wielomateriałowe,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki,  chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie w ilości nie przekraczającej 2 m 3, zużyte opony (samochód osobowy), odpady zielone oraz odpady  do ponownego użycia (sprawne, zbędne rzeczy lub sprzęt nadający się do użytkowania).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” www.zkns-losice.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony