Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 900 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, w którym podatnik przedstawia powody dla których stara się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie podatku.
  2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby fizycznej (np. odcinki od renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach,) lub osoby prawnej (dokumentacja na podstawie której rozlicza się z urzędem skarbowym).
  3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  4. W przypadku podatników, będących przedsiębiorcami należy również dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem dostępny na stronie UOKiK. Wzór formularza 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony