Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice sporządzonego na podstawie Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 20 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice w jego godzinach pracy. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii wgląd w dokumenty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice będzie możliwy po uprzednim umówieniu się. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminalosice.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice (www.gmina.losice.pl) w zakładce „aktualności”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice sala nr 18 o godz. 11:00, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Łosic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r.. Uwagi mogą być wnoszone w następujących formach:

 1. papierowej:
  na adres: Urząd Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
  w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 8.
 2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminalosice.pl
 3. ustnej, do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn zm.), zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w przywołanej na wstępie ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021r.. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Łosice, dnia 11. 08. 2021r.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08- 200 Łosice, tel. 83 357 35 42).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu tego studium (art. 11 pkt. 1 lub 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych . Dane zostaną usunięte po okresie wynikającym z przepisów o archiwizacji.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Biura Projektów sporządzającego studium a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Łosice, dnia 11.08.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony