Wykazy i przetargi nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Łosice ul. Kolejowa 18

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Łosice ul. Kolejowa 18, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 176/1 o powierzchni 0,8393 ha i nr 176/2 o powierzchni 0,2427 ha stanowiących własność gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00011128/0, wolna od obciążeń.

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości gruntowych składający się z działek o nr:

  1. 176/1 o powierzchni 8393 m2, zabudowana zespołem budynków administracyjno-warsztatowo-magazynowych byłego przedsiębiorstwa komunalnego od kilku lat nie użytkowanych w większości w złym stanie technicznym wymagających kompleksowego remontu. Rok budowy budynków 1975 i 1977. Łączna powierzchnia zabudowy budynków i wiat 1394,40 m2. Działka w kształcie czworokąta z bezpośrednim dojazdem od ul. Kolejowej. Bezpośredni dojazd do budynków o nawierzchni asfaltowej - stan techniczny zadowalający. Przed budynkiem administracyjnym chodnik z kostki betonowej - stan techniczny średni. Dla budynku administracyjnego zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm.). Zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie nr SCHE/22346/18/2023 z dnia 25 października 2023 r., wskaźnik rocznego zapotrzebowania wynosi: 1) na energię użytkową EU = 214,69 kWh/(m2 rok); 2) na energię końcową EK = 371,64 kWh/(m2 · rok); 3) na nieodnawialną energię pierwotną EP = 452,86 kWh/ (m2 · rok). Wskaźnik jednostkowej wielkości emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,13 t CO2/(m2 · rok), a udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wnosi UOZE = 0,00 %.
  2. 176/2 o powierzchni 2427 m2, zabudowana budynkiem stolarni o powierzchni zabudowy 85,00 m2, obiekt w zadowalającym stanie technicznym, wymagający kompleksowego remontu. Dojazd do budynku o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej - stan techniczny zadowalający. Działka w kształcie czworokąta z bezpośrednim dojazdem od ul. Kolejowej. W części frontowej nieruchomości znajduje się słupowa stacja transformatorowa,
    z przebiegającą napowietrzną linią energetyczną.

Nieruchomości położone w Łosicach przy ul. Kolejowej 18 w sąsiedztwie: Zakład Produkcyjny PERUN S.A, baza PKS – u, zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz tereny niezabudowane inwestycyjne w części rolne. Kompleks nieruchomości jest w całości ogrodzony, wyposażony w energię elektryczną, telefon, wodociąg, kanalizację sanitarną, gazociąg. Nieruchomości były oświetlone linią, napowietrzną na słupach żelbetowych rozkracznych z oprawami oświetlenia zewnętrznego - obecnie oświetlenie nieczynne. Łączna powierzchnia działek ewid. nr 176/1 i nr 176/2 wynosi 10 820 m2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice kompleks nieruchomości położony jest w terenie oznaczonym symbolem 2P – przemysł, składy i bazy przedsiębiorstw.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem Vat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023 r., poz.1570 z późn.zm.).

Cena wywoławcza obu nieruchomości: 2 283 500, 00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium: 228 350, 00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Miasta i Gminy Łosice Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łosicach w terminie do dnia 5 lutego 2024 r., za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym gminy.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 poz. 2213), postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 22 840, 00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 (parter).

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel.: 83 306 88 41

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1. dowód wniesienia wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnika – dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,
  3. w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport, osób reprezentujących podmiot,
  4. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu potwierdzającego istnienie rozdzielności majątkowej,
  5. osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Łosicach ul. Kolejowa 18, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 176/1 o powierzchni 0,8393 ha i nr 176/2 o powierzchni 0,2427 ha stanowiących własność gminy Łosice.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić kwotę wynikłą ze sprzedaży po odliczeniu wadium, nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej oraz niestawienie się w kancelarii notarialnej powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz w prasie wyciąg z ogłoszenia.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 lub telefonicznie - 83 306 88 41 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Łosice, dn. 29.11.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/Mariusz Kucewicz 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony