Obwieszczenie o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz

Miasta i Gminy Łosice

Łosice, dnia 28.03.2022 r.

PFZ.062.1.2022.JŁ

Obwieszczenie o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Miasta i Gminy Łosice rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów miasta i gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Celem Miasta i Gminy Łosice jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łosice.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę m.in. do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pierwszym etapem jest opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, a także podmiotów działających na tym obszarze o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Miasta i Gminy Łosice i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Ankietę można pobrać na stronie internetowej: https://gminalosice.pl/

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres mailowy u.podbielska@tomasconsulting.com lub dostarczać osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Łosice pok. 39 w terminie od 05.04.2022r. do 04.05.2022r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.

Burmistrz

Miasta i Gminy Łosice

/-/ Mariusz Kucewicz

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony